We are Online Market of organic fruits, vegetables, juices and dried fruits. Visit site for a complete list of exclusive we are stocking.

Usefull links

Contact us

Hương thủy hải sản


Hiển thị tất cả 14 sản phẩm

HƯƠNG LIỆU THỰC PHẨM – HƯƠNG CÁ

(Based on 2 reviews)

Tên sản phẩm: Hương liệu thực phẩm – Hương Cá
Tên tiếng anh: Fish Flavour
Trạng thái: hương cá dạng lỏng tan trong nước hoặc tan trong dầu,
Xuất xứ: Singapore, Hàn Quốc, Thái Lan, Indonesia,…

HƯƠNG LIỆU THỰC PHẨM – HƯƠNG CÁ HỒI

Tên sản phẩm: Hương liệu thực phẩm – Hương Cá hồi

Tên tiếng anh: Salmon Fish Flavor

Trạng thái: Hương cá hồi dạng lỏng tan hoàn toàn trong nước

Xuất xứ: Pháp, Bỉ, Singapore, Hàn Quốc,…

HƯƠNG LIỆU THỰC PHẨM – HƯƠNG CÁ NGỪ

Tên sản phẩm: Hương liệu thực phẩm – Hương Cá Ngừ
Tên tiếng anh: Tuna fish Flavour
Trạng thái: hương cá ngừ dạng lỏng tan trong nước hoặc tan trong dầu,
Xuất xứ: Singapore, Hàn Quốc, Thái Lan, Indonesia,…

HƯƠNG LIỆU THỰC PHẨM – HƯƠNG CUA

Tên sản phẩm: Hương liệu thực phẩm – Hương Cua
Tên tiếng anh: Crab Flavour
Trạng thái: hương cua dạng lỏng tan trong nước hoặc tan trong dầu,
Xuất xứ: Singapore, Hàn Quốc, Thái Lan, Indonesia,…

HƯƠNG LIỆU THỰC PHẨM – HƯƠNG HẢI SẢN

Tên sản phẩm: Hương liệu thực phẩm – Hương Hải Sản
Tên tiếng anh: Seafood Flavour
Trạng thái: hương hải sản dạng lỏng tan trong nước hoặc tan trong dầu,
Xuất xứ: Singapore, Hàn Quốc, Thái Lan, Indonesia,…

HƯƠNG LIỆU THỰC PHẨM – HƯƠNG HẢI SẢN DẠNG BỘT

Tên sản phẩm: Hương liệu thực phẩm – Hương hải sản dạng bột

Tên tiếng anh: Seafood Flavor

Trạng thái: Hương hải sản dạng lỏng tan hoàn toàn trong nước

Xuất xứ: Pháp, Bỉ, Singapore, Hàn Quốc,…

HƯƠNG LIỆU THỰC PHẨM – HƯƠNG HÀU

Tên sản phẩm: Hương liệu thực phẩm – Hương Hàu
Tên tiếng anh: Oyster Flavour
Trạng thái: hương hàu dạng lỏng tan trong nước hoặc tan trong dầu,
Xuất xứ: Singapore, Hàn Quốc, Thái Lan, Indonesia,…

HƯƠNG LIỆU THỰC PHẨM – HƯƠNG MỰC

Tên sản phẩm: Hương liệu thực phẩm – Hương mực

Tên tiếng anh: Squid Flavor

Trạng thái: Hương mực dạng lỏng tan hoàn toàn trong nước

Xuất xứ: Pháp, Bỉ, Singapore, Hàn Quốc,…

HƯƠNG LIỆU THỰC PHẨM – HƯƠNG MỰC DẠNG BỘT

Tên sản phẩm: Hương liệu thực phẩm – Hương mực dạng bột

Tên tiếng anh: Squid Flavor Powder

Trạng thái: Hương mực dạng bột tan hoàn toàn trong nước

Xuất xứ: Pháp, Bỉ, Singapore, Hàn Quốc,…

HƯƠNG LIỆU THỰC PHẨM – HƯƠNG NƯỚC MẮM

(Based on 1 review)

Tên sản phẩm: Hương liệu thực phẩm – Hương Nước mắm
Tên tiếng anh: Fish sauce Flavour
Trạng thái: hương nước mắm dạng lỏng tan trong nước.
Xuất xứ: Singapore, Hàn Quốc, Thái Lan, Indonesia,…

HƯƠNG LIỆU THỰC PHẨM – HƯƠNG NƯỚC MẮM CÁ CƠM

Tên sản phẩm: Hương liệu thực phẩm – Hương Nước Mắm Cá Cơm

Tên tiếng anh: Fish Sauce Flavor

Trạng thái: Hương nước mắm cá cơm dạng lỏng tan hoàn toàn trong nước

Xuất xứ: Pháp, Bỉ, Singapore, Hàn Quốc,…

HƯƠNG LIỆU THỰC PHẨM – HƯƠNG NƯỚC MẮM CÁ HỒI

Tên sản phẩm: Hương liệu thực phẩm – Hương Nước Mắm Cá Hồi

Tên tiếng anh: Salmon Fish Sauce Flavor

Trạng thái: Hương nước mắm cá hồi dạng lỏng tan hoàn toàn trong nước

Xuất xứ: Pháp, Bỉ, Singapore, Hàn Quốc,…

HƯƠNG LIỆU THỰC PHẨM – HƯƠNG TÔM

(Based on 1 review)

Tên sản phẩm: Hương liệu thực phẩm – Hương Tôm
Tên tiếng anh: Shrimp Flavour
Trạng thái: hương tôm dạng lỏng tan trong nước hoặc tan trong dầu,
Xuất xứ: Singapore, Hàn Quốc, Thái Lan, Indonesia,…

HƯƠNG LIỆU THỰC PHẨM – HƯƠNG TÔM DẠNG BỘT

Tên sản phẩm: Hương liệu thực phẩm – Hương tôm dạng bột

Tên tiếng anh: Shrimp Flavor

Trạng thái: Hương tôm dạng bột tan hoàn toàn trong nước

Xuất xứ: Pháp, Bỉ, Singapore, Hàn Quốc,…

  • Theo dõi bản tin của chúng tôi

    • error: Content is protected !!