We are Online Market of organic fruits, vegetables, juices and dried fruits. Visit site for a complete list of exclusive we are stocking.

Usefull links

Contact us

Hương trái cây


Hiển thị tất cả 100 sản phẩm

HƯƠNG LIỆU THỰC PHẨM – HƯƠNG ANH ĐÀO DẠNG BỘT

(Based on 2 reviews)

Tên sản phẩm: Hương liệu thực phẩm – Hương Anh Đào Dạng Bột

Tên tiếng anh: Cherry Flavor Powder

Trạng thái: Hương anh đào dạng bột tan hoàn toàn trong nước

Xuất xứ: Pháp, Bỉ, Singapore, Hàn Quốc,…

HƯƠNG LIỆU THỰC PHẨM – HƯƠNG BẠC HÀ

(Based on 3 reviews)

Tên sản phẩm: Hương liệu thực phẩm – Hương Bạc hà
Tên tiếng anh: Mint Flavour
Trạng thái: hương bạc hà dạng lỏng tan hoàn toàn trong nước
Xuất xứ: Pháp, Bỉ, Singapore, Hàn Quốc,…

HƯƠNG LIỆU THỰC PHẨM – HƯƠNG BẮP NGỌT

(Based on 1 review)

Tên sản phẩm: Hương liệu thực phẩm – Hương Bắp Ngọt
Tên tiếng anh: Sweet Corn Flavour
Trạng thái: hương bắp ngọt dạng lỏng tan hoàn toàn trong nước
Xuất xứ: Pháp, Bỉ, Singapore, Hàn Quốc,…

HƯƠNG LIỆU THỰC PHẨM – HƯƠNG BÍ ĐAO

(Based on 2 reviews)

Tên sản phẩm: Hương liệu thực phẩm – Hương Bí Đao
Tên tiếng anh: Winter Melon Flavour
Trạng thái: hương bí đao dạng lỏng tan hoàn toàn trong nước
Xuất xứ: Pháp, Bỉ, Singapore, Hàn Quốc,…

HƯƠNG LIỆU THỰC PHẨM – HƯƠNG BÍ ĐAO DẠNG BỘT

Tên sản phẩm: Hương liệu thực phẩm – Hương bí đao dạng bột

Tên tiếng anh: Wintermelon Flavor

Trạng thái: Hương bí đao dạng bột tan hoàn toàn trong nước

Xuất xứ: Pháp, Bỉ, Singapore, Hàn Quốc,…

HƯƠNG LIỆU THỰC PHẨM – HƯƠNG BƠ (QUẢ BƠ)

Tên sản phẩm: Hương liệu thực phẩm – Hương Bơ (Qủa Bơ)
Tên tiếng anh: Avocado Flavour
Trạng thái: hương bơ dạng lỏng tan hoàn toàn trong nước
Xuất xứ: Pháp, Bỉ, Singapore, Hàn Quốc,…

HƯƠNG LIỆU THỰC PHẨM – HƯƠNG BƯỞI

(Based on 1 review)

Tên sản phẩm: Hương liệu thực phẩm – Hương Bưởi
Tên tiếng anh: Pomelo Flavour – Grapefruit Flavour
Trạng thái: hương bưởi dạng lỏng tan hoàn toàn trong nước
Xuất xứ: Pháp, Bỉ, Singapore, Hàn Quốc,…

HƯƠNG LIỆU THỰC PHẨM – HƯƠNG CAM

(Based on 2 reviews)

Tên sản phẩm: Hương liệu thực phẩm – Hương Cam
Tên tiếng anh: Orange Flavour
Trạng thái: hương cam dạng lỏng tan trong nước hoặc tan trong dầu
Xuất xứ: Pháp, Bỉ, Singapore, Hàn Quốc,…

HƯƠNG LIỆU THỰC PHẨM – HƯƠNG CAM BỘT

(Based on 2 reviews)

Tên sản phẩm: Hương liệu thực phẩm – Hương Cam bột
Tên tiếng anh: Orange Powder Flavour
Trạng thái: hương cam dạng bột tan hoàn toàn trong nước
Xuất xứ: Pháp, Bỉ, Singapore, Hàn Quốc,…

HƯƠNG LIỆU THỰC PHẨM – HƯƠNG CAM ĐỤC

(Based on 2 reviews)

Tên sản phẩm: Hương liệu thực phẩm – Hương Cam đục
Tên tiếng anh: Emulsion Orange Flavour
Trạng thái: hương cam đục dạng lỏng tan trong nước
Xuất xứ: Pháp, Bỉ, Singapore, Hàn Quốc,…

HƯƠNG LIỆU THỰC PHẨM – HƯƠNG CHÀ LÀ

Tên sản phẩm: Hương liệu thực phẩm – Hương Chà Là

Tên tiếng anh: Date Flavor

Trạng thái: Hương chà là dạng lỏng tan hoàn toàn trong nước

Xuất xứ: Pháp, Bỉ, Singapore, Hàn Quốc,…

HƯƠNG LIỆU THỰC PHẨM – HƯƠNG CHANH

(Based on 2 reviews)

Tên sản phẩm: Hương liệu thực phẩm – Hương Chanh
Tên tiếng anh: Lemon Flavour
Trạng thái: hương chanh dạng lỏng tan trong nước hoặc tan trong dầu
Xuất xứ: Pháp, Bỉ, Singapore, Hàn Quốc,…

HƯƠNG LIỆU THỰC PHẨM – HƯƠNG CHANH BỘT

(Based on 2 reviews)

Tên sản phẩm: Hương liệu thực phẩm – Hương Chanh
Tên tiếng anh: Lemon Powder Flavour
Trạng thái: hương chanh dạng bột tan hoàn toàn trong nước
Xuất xứ: Pháp, Bỉ, Singapore, Hàn Quốc,…

HƯƠNG LIỆU THỰC PHẨM – HƯƠNG CHANH DÂY

(Based on 1 review)

Tên sản phẩm: Hương liệu thực phẩm – Hương Chanh Dây
Tên tiếng anh: Passionfuit Flavour
Trạng thái: hương chanh dây dạng lỏng tan hoàn toàn trong nước
Xuất xứ: Pháp, Bỉ, Singapore, Hàn Quốc,…

HƯƠNG LIỆU THỰC PHẨM – HƯƠNG CHANH DÂY DẠNG BỘT

Tên sản phẩm: Hương liệu thực phẩm – Hương Chanh Dây Dạng Bột

Tên tiếng anh: Passionfruit Flavor Powder

Trạng thái: Hương chanh dây dạng bột tan hoàn toàn trong nước

Xuất xứ: Pháp, Bỉ, Singapore, Hàn Quốc,…

HƯƠNG LIỆU THỰC PHẨM – HƯƠNG CHANH MUỐI

(Based on 2 reviews)

Tên sản phẩm: Hương liệu thực phẩm – Hương Chanh Muối
Tên tiếng anh: Salted Lemon Flavour
Trạng thái: hương chanh muối dạng lỏng tan trong nước
Xuất xứ: Pháp, Bỉ, Singapore, Hàn Quốc,…

HƯƠNG LIỆU THỰC PHẨM – HƯƠNG CHERRY

Tên sản phẩm: Hương liệu thực phẩm – Hương Cherry
Tên tiếng anh: Cherry Flavour
Trạng thái: hương cherry dạng lỏng tan hoàn toàn trong nước
Xuất xứ: Pháp, Bỉ, Singapore, Hàn Quốc,…

HƯƠNG LIỆU THỰC PHẨM – HƯƠNG CHÔM CHÔM

Tên sản phẩm: Hương liệu thực phẩm – Hương Chôm Chôm
Tên tiếng anh: Rambutan Flavour
Trạng thái: hương chôm chôm dạng lỏng tan hoàn toàn trong nước
Xuất xứ: Pháp, Bỉ, Singapore, Hàn Quốc,…

HƯƠNG LIỆU THỰC PHẨM – HƯƠNG CHUỐI

(Based on 1 review)

Tên sản phẩm: Hương liệu thực phẩm – Hương Chuối
Tên tiếng anh: Banana Flavour
Trạng thái: hương chuối dạng lỏng tan hoàn toàn trong nước
Xuất xứ: Pháp, Bỉ, Singapore, Hàn Quốc,…

HƯƠNG LIỆU THỰC PHẨM – HƯƠNG CHUỐI DẠNG BỘT

Tên sản phẩm: Hương liệu thực phẩm – Hương Chuối Dạng Bột

Tên tiếng anh: Banana Flavor Powder

Trạng thái: Hương chuối dạng bột tan hoàn toàn trong nước

Xuất xứ: Pháp, Bỉ, Singapore, Hàn Quốc,…

HƯƠNG LIỆU THỰC PHẨM – HƯƠNG COLA

(Based on 2 reviews)

Tên sản phẩm: Hương liệu thực phẩm – Hương Cola
Tên tiếng anh: Cola Flavour
Trạng thái: hương cola dạng lỏng tan hoàn toàn trong nước
Xuất xứ: Pháp, Bỉ, Singapore, Hàn Quốc,…

HƯƠNG LIỆU THỰC PHẨM – HƯƠNG ĐÀO

(Based on 2 reviews)

Tên sản phẩm: Hương liệu thực phẩm – Hương Đào
Tên tiếng anh: Peach Flavour
Trạng thái: hương đào dạng lỏng tan hoàn toàn trong nước
Xuất xứ: Pháp, Bỉ, Singapore, Hàn Quốc,…

HƯƠNG LIỆU THỰC PHẨM – HƯƠNG ĐÀO BỘT

(Based on 2 reviews)

Tên sản phẩm: Hương liệu thực phẩm – Hương Đào Bột
Tên tiếng anh: Peach Powder Flavour
Trạng thái: hương đào dạng bột tan hoàn toàn trong nước
Xuất xứ: Pháp, Bỉ, Singapore, Hàn Quốc,…

HƯƠNG LIỆU THỰC PHẨM – HƯƠNG DÂU BỘT

(Based on 1 review)

Tên sản phẩm: Hương liệu thực phẩm – Hương dâu bột
Tên tiếng anh: Strawberry Powder Flavour
Trạng thái: hương dâu dạng bột tan hoàn toàn trong nước
Xuất xứ: Pháp, Bỉ, Singapore, Hàn Quốc,…

HƯƠNG LIỆU THỰC PHẨM – HƯƠNG DÂU TẰM

Tên sản phẩm: Hương liệu thực phẩm – Hương Dâu Tằm
Tên tiếng anh: Mulberry Flavour
Trạng thái: hương dâu tằm dạng lỏng tan hoàn toàn trong nước
Xuất xứ: Pháp, Bỉ, Singapore, Hàn Quốc,…

HƯƠNG LIỆU THỰC PHẨM – HƯƠNG ĐU ĐỦ

Tên sản phẩm: Hương liệu thực phẩm – Hương Đu Đủ
Tên tiếng anh: Papaya Flavour
Trạng thái: hương đu đủ dạng lỏng tan hoàn toàn trong nước
Xuất xứ: Pháp, Bỉ, Singapore, Hàn Quốc,…

HƯƠNG LIỆU THỰC PHẨM – HƯƠNG ĐU ĐỦ DẠNG BỘT

Tên sản phẩm: Hương liệu thực phẩm – Hương Đu Đủ Dạng Bột

Tên tiếng anh: Papaya Flavor Powder

Trạng thái: Hương đu đủ dạng bột tan hoàn toàn trong nước

Xuất xứ: Pháp, Bỉ, Singapore, Hàn Quốc,…

HƯƠNG LIỆU THỰC PHẨM – HƯƠNG DỪA BỘT

(Based on 2 reviews)

Tên sản phẩm: Hương liệu thực phẩm – Hương Dừa Bột
Tên tiếng anh: Coconut Powder Flavour
Trạng thái: hương dừa dạng bột tan hoàn toàn trong nước
Xuất xứ: Pháp, Bỉ, Singapore, Hàn Quốc,…

HƯƠNG LIỆU THỰC PHẨM – HƯƠNG DƯA GANG

(Based on 1 review)

Tên sản phẩm: Hương liệu thực phẩm – Hương Dưa Gang
Tên tiếng anh: Melon Flavour
Trạng thái: hương dưa gang dạng lỏng tan hoàn toàn trong nước
Xuất xứ: Pháp, Bỉ, Singapore, Hàn Quốc,…

HƯƠNG LIỆU THỰC PHẨM – HƯƠNG DƯA HẤU

(Based on 2 reviews)

Tên sản phẩm: Hương liệu thực phẩm – Hương Dưa Hấu
Tên tiếng anh: Water Melon Flavour
Trạng thái: hương dưa hấu dạng lỏng tan hoàn toàn trong nước
Xuất xứ: Pháp, Bỉ, Singapore, Hàn Quốc,…

HƯƠNG LIỆU THỰC PHẨM – HƯƠNG DƯA LEO

Tên sản phẩm: Hương liệu thực phẩm – Hương Dưa Leo
Tên tiếng anh: Cucumber Flavour
Trạng thái: hương dưa leo dạng lỏng tan hoàn toàn trong nước
Xuất xứ: Pháp, Bỉ, Singapore, Hàn Quốc,…

HƯƠNG LIỆU THỰC PHẨM – HƯƠNG DƯA LƯỚI

(Based on 1 review)

Tên sản phẩm: Hương liệu thực phẩm – Hương Dưa Lưới

Tên tiếng anh: Melon Flavor

Trạng thái: Hương dưa lưới dạng lỏng tan hoàn toàn trong nước

Xuất xứ: Pháp, Bỉ, Singapore, Hàn Quốc,…

HƯƠNG LIỆU THỰC PHẨM – HƯƠNG GẤC

Tên sản phẩm: Hương liệu thực phẩm – Hương Gấc
Tên tiếng anh: Gacfruit Flavour
Trạng thái: hương gấc dạng lỏng tan hoàn toàn trong nước
Xuất xứ: Pháp, Bỉ, Singapore, Hàn Quốc,…

HƯƠNG LIỆU THỰC PHẨM – HƯƠNG GỪNG

(Based on 1 review)

Tên sản phẩm: Hương liệu thực phẩm – Hương Gừng
Tên tiếng anh: Ginger Flavour
Trạng thái: hương gừng dạng lỏng tan hoàn toàn trong nước
Xuất xứ: Pháp, Bỉ, Singapore, Hàn Quốc,…

HƯƠNG LIỆU THỰC PHẨM – HƯƠNG GỪNG BỘT

Tên sản phẩm: Hương liệu thực phẩm – Hương Gừng Bột
Tên tiếng anh: Ginger Powder Flavour
Trạng thái: hương gừng dạng bột tan hoàn toàn trong nước
Xuất xứ: Pháp, Bỉ, Singapore, Hàn Quốc,…

HƯƠNG LIỆU THỰC PHẨM – HƯƠNG KHÓM (DỨA)

(Based on 1 review)

Tên sản phẩm: Hương liệu thực phẩm – Hương Khóm – Hương Dứa
Tên tiếng anh: Pineapple Flavour
Trạng thái: hương khóm dạng lỏng tan hoàn toàn trong nước
Xuất xứ: Pháp, Bỉ, Singapore, Hàn Quốc,…

HƯƠNG LIỆU THỰC PHẨM – HƯƠNG KIWI

Tên sản phẩm: Hương liệu thực phẩm – Hương Kiwi
Tên tiếng anh: Kiwi Flavour
Trạng thái: hương kiwi dạng lỏng tan hoàn toàn trong nước
Xuất xứ: Pháp, Bỉ, Singapore, Hàn Quốc,…

HƯƠNG LIỆU THỰC PHẨM – HƯƠNG LÊ

Tên sản phẩm: Hương liệu thực phẩm – Hương Lê
Tên tiếng anh: Pear Flavour
Trạng thái: hương lê dạng lỏng tan hoàn toàn trong nước
Xuất xứ: Pháp, Bỉ, Singapore, Hàn Quốc,…

HƯƠNG LIỆU THỰC PHẨM – HƯƠNG LỰU

(Based on 1 review)

Tên sản phẩm: Hương liệu thực phẩm – Hương Lựu
Tên tiếng anh: Pomegranate Flavour
Trạng thái: hương lựu dạng lỏng tan hoàn toàn trong nước
Xuất xứ: Pháp, Bỉ, Singapore, Hàn Quốc,…

HƯƠNG LIỆU THỰC PHẨM – HƯƠNG MÂM XÔI

Tên sản phẩm: Hương liệu thực phẩm – Hương Mâm Xôi

Tên tiếng anh: Raspberry Flavor

Trạng thái: Hương mâm xôi dạng lỏng tan hoàn toàn trong nước

Xuất xứ: Pháp, Bỉ, Singapore, Hàn Quốc,…

HƯƠNG LIỆU THỰC PHẨM – HƯƠNG MẬN

Tên sản phẩm: Hương liệu thực phẩm – Hương Mận
Tên tiếng anh: Plum Flavour
Trạng thái: hương mận dạng lỏng tan hoàn toàn trong nước
Xuất xứ: Pháp, Bỉ, Singapore, Hàn Quốc,…

HƯƠNG LIỆU THỰC PHẨM – HƯƠNG MÃNG CẦU

Tên sản phẩm: Hương liệu thực phẩm – Hương Mãng Cầu
Tên tiếng anh: Soursop Flavour
Trạng thái: hương mãng cầu dạng lỏng tan hoàn toàn trong nước
Xuất xứ: Pháp, Bỉ, Singapore, Hàn Quốc,…

HƯƠNG LIỆU THỰC PHẨM – HƯƠNG MÃNG CẦU BỘT

Tên sản phẩm: Hương liệu thực phẩm – Hương Mãng Cầu bột
Tên tiếng anh: Soursop Powder Flavour
Trạng thái: hương mãng cầu dạng bột tan hoàn toàn trong nước
Xuất xứ: Pháp, Bỉ, Singapore, Hàn Quốc,…

HƯƠNG LIỆU THỰC PHẨM – HƯƠNG MĂNG CỤT

Tên sản phẩm: Hương liệu thực phẩm – Hương Măng Cụt
Tên tiếng anh: Mangosteen Flavour
Trạng thái: hương măng cụt dạng lỏng tan hoàn toàn trong nước
Xuất xứ: Pháp, Bỉ, Singapore, Hàn Quốc,…

HƯƠNG LIỆU THỰC PHẨM – HƯƠNG MẬT ONG

(Based on 3 reviews)

Tên sản phẩm: Hương liệu thực phẩm – Hương Mật Ong
Tên tiếng anh: Mật Ong Flavour
Trạng thái: hương mật ong dạng lỏng tan hoàn toàn trong nước
Xuất xứ: Pháp, Bỉ, Singapore, Hàn Quốc,…

HƯƠNG LIỆU THỰC PHẨM – HƯƠNG ME

Tên sản phẩm: Hương liệu thực phẩm – Hương Me
Tên tiếng anh: Tamarind Flavour
Trạng thái: hương me dạng lỏng tan hoàn toàn trong nước
Xuất xứ: Pháp, Bỉ, Singapore, Hàn Quốc,…

HƯƠNG LIỆU THỰC PHẨM – HƯƠNG MƠ

Tên sản phẩm: Hương liệu thực phẩm – Hương Mơ
Tên tiếng anh: Apricot Flavour
Trạng thái: hương mơ dạng lỏng tan hoàn toàn trong nước
Xuất xứ: Pháp, Bỉ, Singapore, Hàn Quốc,…

HƯƠNG LIỆU THỰC PHẨM – HƯƠNG NAM VIỆT QUẤT

Tên sản phẩm: Hương liệu thực phẩm – Hương Nam Việt Quất – Mạn Việt Quất
Tên tiếng anh: Cranberry Flavour
Trạng thái: hương nam việt quất dạng lỏng tan hoàn toàn trong nước
Xuất xứ: Pháp, Bỉ, Singapore, Hàn Quốc,…

HƯƠNG LIỆU THỰC PHẨM – HƯƠNG NHA ĐAM

Tên sản phẩm: Hương liệu thực phẩm – Hương Nha Đam
Tên tiếng anh: Aloe vera Flavour
Trạng thái: hương nha đam dạng lỏng tan hoàn toàn trong nước
Xuất xứ: Pháp, Bỉ, Singapore, Hàn Quốc,…

HƯƠNG LIỆU THỰC PHẨM – HƯƠNG NHÃN

(Based on 2 reviews)

Tên sản phẩm: Hương liệu thực phẩm – Hương Nhãn
Tên tiếng anh: Longan Flavour
Trạng thái: hương nhãn dạng lỏng tan hoàn toàn trong nước
Xuất xứ: Pháp, Bỉ, Singapore, Hàn Quốc,…

HƯƠNG LIỆU THỰC PHẨM – HƯƠNG NHÂN SÂM

Tên sản phẩm: Hương liệu thực phẩm – Hương Nhân Sâm
Tên tiếng anh: Ginseng Flavour
Trạng thái: hương nhân sâm dạng lỏng tan hoàn toàn trong nước
Xuất xứ: Pháp, Bỉ, Singapore, Hàn Quốc,…

HƯƠNG LIỆU THỰC PHẨM – HƯƠNG NHO ĐỎ

(Based on 1 review)

Tên sản phẩm: Hương liệu thực phẩm – Hương Nho
Tên tiếng anh: Grape Flavour
Trạng thái: hương nho dạng lỏng tan hoàn toàn trong nước
Xuất xứ: Pháp, Bỉ, Singapore, Hàn Quốc,…

HƯƠNG LIỆU THỰC PHẨM – HƯƠNG NHO TRẮNG

Tên sản phẩm: Hương liệu thực phẩm – Hương Nho Trắng

Tên tiếng anh: White Grape Flavor

Trạng thái: Hương nho trắng dạng lỏng tan hoàn toàn trong nước

Xuất xứ: Pháp, Bỉ, Singapore, Hàn Quốc,…

HƯƠNG LIỆU THỰC PHẨM – HƯƠNG NƯỚC DỪA TƯƠI

(Based on 1 review)

Tên sản phẩm: Hương liệu thực phẩm – Hương Nước Dừa Tươi
Tên tiếng anh: Fresh Coconut Water Flavour
Trạng thái: hương nước dừa tươi dạng lỏng tan hoàn toàn trong nước
Xuất xứ: Pháp, Bỉ, Singapore, Hàn Quốc,…

HƯƠNG LIỆU THỰC PHẨM – HƯƠNG Ô LIU

Tên sản phẩm: Hương liệu thực phẩm – Hương Ô liu
Tên tiếng anh: Olive Flavour
Trạng thái: hương ô liu dạng lỏng tan hoàn toàn trong nước
Xuất xứ: Pháp, Bỉ, Singapore, Hàn Quốc,…

HƯƠNG LIỆU THỰC PHẨM – HƯƠNG ỔI ĐỎ

(Based on 2 reviews)

Tên sản phẩm: Hương liệu thực phẩm – Hương Ổi đỏ
Tên tiếng anh: Pink Guava Flavour
Trạng thái: hương ổi dạng lỏng tan hoàn toàn trong nước
Xuất xứ: Pháp, Bỉ, Singapore, Hàn Quốc,…

HƯƠNG LIỆU THỰC PHẨM – HƯƠNG QUẢ LÝ CHUA ĐEN

Tên sản phẩm: Hương liệu thực phẩm – Qủa Lý Chua Đen

Tên tiếng anh: Black Currant Flavor

Trạng thái: Hương lý chua đen dạng lỏng tan hoàn toàn trong nước

Xuất xứ: Pháp, Bỉ, Singapore, Hàn Quốc,…

HƯƠNG LIỆU THỰC PHẨM – HƯƠNG QUẢ XƯƠNG RỒNG ĐỎ

Tên sản phẩm: Hương liệu thực phẩm – Hương Qủa Xương Rồng Đỏ

Tên tiếng anh: Red Cactus Flavor

Trạng thái: Hương quả xương rồng đỏ dạng lỏng tan hoàn toàn trong nước

Xuất xứ: Pháp, Bỉ, Singapore, Hàn Quốc,…

HƯƠNG LIỆU THỰC PHẨM – HƯƠNG QUẤT

Tên sản phẩm: Hương liệu thực phẩm – Hương Quất

Tên tiếng anh: Kumquat

Trạng thái: Hương quất dạng lỏng tan hoàn toàn trong nước

Xuất xứ: Pháp, Bỉ, Singapore, Hàn Quốc,…

 

HƯƠNG LIỆU THỰC PHẨM – HƯƠNG QUẤT DẠNG BỘT

Tên sản phẩm: Hương liệu thực phẩm – Hương Quất Dạng Bột

Tên tiếng anh: Kumquat Flavor Powder

Trạng thái: Hương quất dạng bột tan hoàn toàn trong nước

Xuất xứ: Pháp, Bỉ, Singapore, Hàn Quốc,…

HƯƠNG LIỆU THỰC PHẨM – HƯƠNG QUẾ

(Based on 1 review)

Tên sản phẩm: Hương liệu thực phẩm – Hương Quế
Tên tiếng anh: Cinamon Flavour
Trạng thái: hương quế dạng lỏng tan hoàn toàn trong nước
Xuất xứ: Pháp, Bỉ, Singapore, Hàn Quốc,…

HƯƠNG LIỆU THỰC PHẨM – HƯƠNG QUÝT

Tên sản phẩm: Hương liệu thực phẩm – Hương Quýt
Tên tiếng anh: Kumquat Flavour
Trạng thái: hương quýt dạng lỏng tan hoàn toàn trong nước
Xuất xứ: Pháp, Bỉ, Singapore, Hàn Quốc,…

HƯƠNG LIỆU THỰC PHẨM – HƯƠNG REDBULL

(Based on 1 review)

Tên sản phẩm: Hương liệu thực phẩm – Hương Redbull
Tên tiếng anh: Redbull Flavour
Trạng thái: hương redbull dạng lỏng tan hoàn toàn trong nước
Xuất xứ: Pháp, Bỉ, Singapore, Hàn Quốc,…

HƯƠNG LIỆU THỰC PHẨM – HƯƠNG REDBULL BỘT

(Based on 1 review)

Tên sản phẩm: Hương liệu thực phẩm – Hương Redbull Bột

Tên tiếng anh: Red bull Flavor

Trạng thái: Hương redbull bột tan hoàn toàn trong nước

Xuất xứ: Pháp, Bỉ, Singapore, Hàn Quốc,…

HƯƠNG LIỆU THỰC PHẨM – HƯƠNG RƯỢU VODKA

Tên sản phẩm: Hương liệu thực phẩm – Hương Rượu Vodka

Tên tiếng anh: Vodka Flavor

Trạng thái: Hương rượu vodka dạng lỏng tan hoàn toàn trong nước

Xuất xứ: Pháp, Bỉ, Singapore, Hàn Quốc,…

 

HƯƠNG LIỆU THỰC PHẨM – HƯƠNG RƯỢU WHISKY

Tên sản phẩm: Hương liệu thực phẩm – Hương Rượu Whisky

Tên tiếng anh: Whisky Flavor

Trạng thái: Hương rượu Whisky dạng lỏng tan hoàn toàn trong nước

Xuất xứ: Pháp, Bỉ, Singapore, Hàn Quốc,…

HƯƠNG LIỆU THỰC PHẨM – HƯƠNG SẦU RIÊNG

(Based on 1 review)

Tên sản phẩm: Hương liệu thực phẩm – Hương Sầu Riêng
Tên tiếng anh: Durian Flavour
Trạng thái: hương sầu riêng dạng lỏng tan hoàn toàn trong nước
Xuất xứ: Pháp, Bỉ, Singapore, Hàn Quốc,…

HƯƠNG LIỆU THỰC PHẨM – HƯƠNG SẦU RIÊNG DẠNG BỘT

Tên sản phẩm: Hương liệu thực phẩm – Hương Sầu Riêng Dạng Bột

Tên tiếng anh: Durian Flavor Powder

Trạng thái: Hương sầu riêng dạng bột tan hoàn toàn trong nước

Xuất xứ: Pháp, Bỉ, Singapore, Hàn Quốc,…

HƯƠNG LIỆU THỰC PHẨM – HƯƠNG SƠ RI

Tên sản phẩm: Hương liệu thực phẩm – Hương SƠ RI
Tên tiếng anh: Acelora Flavour
Trạng thái: hương sơ ri dạng lỏng tan hoàn toàn trong nước
Xuất xứ: Pháp, Bỉ, Singapore, Hàn Quốc,…

HƯƠNG LIỆU THỰC PHẨM – HƯƠNG STING DÂU

(Based on 1 review)

Tên sản phẩm: Hương liệu thực phẩm – Hương Sting Dâu
Tên tiếng anh: Sting Flavour
Trạng thái: hương sting dâu dạng lỏng tan hoàn toàn trong nước
Xuất xứ: Pháp, Bỉ, Singapore, Hàn Quốc,…

HƯƠNG LIỆU THỰC PHẨM – HƯƠNG SỮA BẮP

Tên sản phẩm: Hương liệu thực phẩm – Hương Sữa Bắp
Tên tiếng anh: Corn Milk Flavour
Trạng thái: hương sữa bắp dạng lỏng tan hoàn toàn trong nước
Xuất xứ: Pháp, Bỉ, Singapore, Hàn Quốc,…

HƯƠNG LIỆU THỰC PHẨM – HƯƠNG SỮA DỪA

Tên sản phẩm: Hương liệu thực phẩm – Hương Sữa Dừa
Tên tiếng anh: Coconut Milk Flavour
Trạng thái: hương sữa dừa dạng lỏng tan hoàn toàn trong nước
Xuất xứ: Pháp, Bỉ, Singapore, Hàn Quốc,…

HƯƠNG LIỆU THỰC PHẨM – HƯƠNG SỮA DỪA DẠNG BỘT

(Based on 1 review)

Tên sản phẩm: Hương liệu thực phẩm – Hương Sữa Dừa Dạng Bột

Tên tiếng anh: Coconut Milk Flavor Powder

Trạng thái: Hương sữa dừa dạng bột tan hoàn toàn trong nước

Xuất xứ: Pháp, Bỉ, Singapore, Hàn Quốc,…

HƯƠNG LIỆU THỰC PHẨM – HƯƠNG TẮC

Tên sản phẩm: Hương liệu thực phẩm – Hương Tắc
Tên tiếng anh: Kalamansia Flavour
Trạng thái: hương tắc dạng lỏng tan hoàn toàn trong nước
Xuất xứ: Pháp, Bỉ, Singapore, Hàn Quốc,…

HƯƠNG LIỆU THỰC PHẨM – HƯƠNG TẮC DẠNG BỘT

Tên sản phẩm: Hương liệu thực phẩm – Hương Tắc Dạng Bột

Tên tiếng anh: Kalamansia Flavor

Trạng thái: Hương tắc dạng bột tan hoàn toàn trong nước

Xuất xứ: Pháp, Bỉ, Singapore, Hàn Quốc,…

 

HƯƠNG LIỆU THỰC PHẨM – HƯƠNG TĂNG LỰC

(Based on 1 review)

Tên sản phẩm: Hương liệu thực phẩm – Hương Tăng Lực
Tên tiếng anh: Energy Drink Flavour
Trạng thái: hương tăng lực dạng lỏng tan hoàn toàn trong nước
Xuất xứ: Pháp, Bỉ, Singapore, Hàn Quốc,…

HƯƠNG LIỆU THỰC PHẨM – HƯƠNG TÁO BỘT

Tên sản phẩm: Hương liệu thực phẩm – Hương Táo bột
Tên tiếng anh: Apple Powder Flavour
Trạng thái: hương táo dạng bột tan hoàn toàn trong nước
Xuất xứ: Pháp, Bỉ, Singapore, Hàn Quốc,…

HƯƠNG LIỆU THỰC PHẨM – HƯƠNG TÁO ĐỎ

Tên sản phẩm: Hương liệu thực phẩm – Hương Táo Đỏ
Tên tiếng anh: Red Apple Flavour
Trạng thái: hương táo đỏ dạng lỏng tan hoàn toàn trong nước
Xuất xứ: Pháp, Bỉ, Singapore, Hàn Quốc,…

HƯƠNG LIỆU THỰC PHẨM – HƯƠNG TÁO TÀU

Tên sản phẩm: Hương liệu thực phẩm – Hương Táo Tàu
Tên tiếng anh: Red Date Flavour
Trạng thái: hương táo tàu dạng lỏng tan hoàn toàn trong nước
Xuất xứ: Pháp, Bỉ, Singapore, Hàn Quốc,…

HƯƠNG LIỆU THỰC PHẨM – HƯƠNG TÁO XANH

Tên sản phẩm: Hương liệu thực phẩm – Hương Táo Xanh
Tên tiếng anh: Green Apple Flavour
Trạng thái: hương táo xanh dạng lỏng tan hoàn toàn trong nước
Xuất xứ: Pháp, Bỉ, Singapore, Hàn Quốc,…

HƯƠNG LIỆU THỰC PHẨM – HƯƠNG THANH LONG

Tên sản phẩm: Hương liệu thực phẩm – Hương Thanh Long

Tên tiếng anh: Dragon Fruit Flavor

Trạng thái: Hương thanh long dạng lỏng tan hoàn toàn trong nước

Xuất xứ: Pháp, Bỉ, Singapore, Hàn Quốc,…

 

 

HƯƠNG LIỆU THỰC PHẨM – HƯƠNG TRÁI CÂY

(Based on 1 review)

Tên sản phẩm: Hương liệu thực phẩm – Hương Trái Cây
Tên tiếng anh: Mixfruit Flavour
Trạng thái: hương trái cây dạng lỏng tan hoàn toàn trong nước
Xuất xứ: Pháp, Bỉ, Singapore, Hàn Quốc,…

HƯƠNG LIỆU THỰC PHẨM – HƯƠNG TRÁI NHÀU

Tên sản phẩm: Hương liệu thực phẩm – Hương Trái Nhàu

Tên tiếng anh: Noni Flavor

Trạng thái: Hương trái nhàu dạng lỏng tan hoàn toàn trong nước

Xuất xứ: Pháp, Bỉ, Singapore, Hàn Quốc,…

HƯƠNG LIỆU THỰC PHẨM – HƯƠNG VẢI

Tên sản phẩm: Hương liệu thực phẩm – Hương Vải
Tên tiếng anh: Lychee Flavour
Trạng thái: hương vải dạng lỏng tan hoàn toàn trong nước
Xuất xứ: Pháp, Bỉ, Singapore, Hàn Quốc,…

HƯƠNG LIỆU THỰC PHẨM – HƯƠNG VANI

Tên sản phẩm: Hương liệu thực phẩm – Hương Vani
Tên tiếng anh: Vani Flavour
Trạng thái: hương vani dạng lỏng tan hoàn toàn trong nước
Xuất xứ: Pháp, Bỉ, Singapore, Hàn Quốc,…

HƯƠNG LIỆU THỰC PHẨM – HƯƠNG VANI BỘT

Tên sản phẩm: Hương liệu thực phẩm – Hương Vani Bột
Tên tiếng anh: Vani Powder Flavour
Trạng thái: hương vani dạng bột tan hoàn toàn trong nước
Xuất xứ: Pháp, Bỉ, Singapore, Hàn Quốc,…

HƯƠNG LIỆU THỰC PHẨM – HƯƠNG VANI DẠNG BỘT

(Based on 1 review)

Tên sản phẩm: Hương liệu thực phẩm – Hương Vanillin Dạng Bột

Tên tiếng anh: Vanillin Flavor Flavor

Trạng thái: Hương vanilla dạng bột tan hoàn toàn trong nước

Xuất xứ: Pháp, Bỉ, Singapore, Hàn Quốc,…

 

 

 

HƯƠNG LIỆU THỰC PHẨM – HƯƠNG VANILLA

(Based on 2 reviews)

Tên sản phẩm: Hương liệu thực phẩm – Hương Vanilla
Tên tiếng anh: Vanilla Flavour
Trạng thái: hương vani dạng lỏng tan hoàn toàn trong nước
Xuất xứ: Pháp, Bỉ, Singapore, Hàn Quốc,…

HƯƠNG LIỆU THỰC PHẨM – HƯƠNG VANILLA BỘT

(Based on 2 reviews)

Tên sản phẩm: Hương liệu thực phẩm – Hương Vanilla Bột
Tên tiếng anh: Vanilla Powder Flavour
Trạng thái: hương vanilla dạng bột tan hoàn toàn trong nước
Xuất xứ: Pháp, Bỉ, Singapore, Hàn Quốc,…

HƯƠNG LIỆU THỰC PHẨM – HƯƠNG VANILLA DẠNG BỘT

(Based on 1 review)

Tên sản phẩm: Hương liệu thực phẩm – Hương Vanillin Dạng Bột

Tên tiếng anh: Vanillin Flavor Flavor

Trạng thái: Hương vanilla dạng bột tan hoàn toàn trong nước

Xuất xứ: Pháp, Bỉ, Singapore, Hàn Quốc,…

 

 

 

HƯƠNG LIỆU THỰC PHẨM – HƯƠNG VANILLA KEM

(Based on 1 review)

Tên sản phẩm: Hương liệu thực phẩm – Hương Vanilla Kem

Tên tiếng anh: Vanilla Cream Flavor

Trạng thái: Hương vanilla kem dạng lỏng tan hoàn toàn trong nước

Xuất xứ: Pháp, Bỉ, Singapore, Hàn Quốc,…

 

 

 

HƯƠNG LIỆU THỰC PHẨM – HƯƠNG VANILLA SỮA DẠNG BỘT

Tên sản phẩm: Hương liệu thực phẩm – Hương Vanilla Sữa Dạng Bột

Tên tiếng anh: Vanilla Milk Flavor Powder

Trạng thái: Hương vanilla sữa dạng bột tan hoàn toàn trong nước

Xuất xứ: Pháp, Bỉ, Singapore, Hàn Quốc,…

 

 

 

 

HƯƠNG LIỆU THỰC PHẨM – HƯƠNG VIỆT QUẤT

(Based on 1 review)

Tên sản phẩm: Hương liệu thực phẩm – Hương Việt Quất
Tên tiếng anh: Blueberry Flavour
Trạng thái: hương việt quất dạng lỏng tan hoàn toàn trong nước
Xuất xứ: Pháp, Bỉ, Singapore, Hàn Quốc,…

HƯƠNG LIỆU THỰC PHẨM – HƯƠNG VIỆT QUẤT DẠNG BỘT

Tên sản phẩm: Hương liệu thực phẩm – Hương Việt Quất Dạng Bột

Tên tiếng anh: Blueberry Flavor Powder

Trạng thái: Hương việt quất dạng bột tan hoàn toàn trong nước

Xuất xứ: Pháp, Bỉ, Singapore, Hàn Quốc,…

HƯƠNG LIỆU THỰC PHẨM – HƯƠNG XÁ XỊ

Tên sản phẩm: Hương liệu thực phẩm – Hương Xá Xị
Tên tiếng anh: Sarsi Flavour
Trạng thái: hương nho dạng lỏng tan hoàn toàn trong nước
Xuất xứ: Pháp, Bỉ, Singapore, Hàn Quốc,…

HƯƠNG LIỆU THỰC PHẨM – HƯƠNG XOÀI

(Based on 2 reviews)

Tên sản phẩm: Hương liệu thực phẩm – Hương Xoài
Tên tiếng anh: Mango Flavour
Trạng thái: hương xoài dạng lỏng tan trong nước hoặc tan trong dầu.
Xuất xứ: Pháp, Bỉ, Singapore, Hàn Quốc,…

HƯƠNG LIỆU THỰC PHẨM – HƯƠNG XOÀI BỘT

(Based on 1 review)

Tên sản phẩm: Hương liệu thực phẩm – Hương Xoài Bột
Tên tiếng anh: Mango Powder Flavour
Trạng thái: hương xoài dạng bột tan hoàn toàn trong nước
Xuất xứ: Pháp, Bỉ, Singapore, Hàn Quốc,…

HƯƠNG LIỆU THỰC PHẨM – HƯƠNG YẾN

(Based on 2 reviews)

Tên sản phẩm: Hương liệu thực phẩm – Hương Yến
Tên tiếng anh: Bird’s nest Flavour
Trạng thái: hương yến dạng lỏng tan hoàn toàn trong nước
Xuất xứ: Pháp, Bỉ, Singapore, Hàn Quốc,…

HƯƠNG LIỆU THỰC PHẨM – HƯƠNG YUZU

(Based on 1 review)

Tên sản phẩm: Hương liệu thực phẩm – Hương Yuzu

Tên tiếng anh: Yuzu Flavor

Trạng thái: Hương yuzu dạng lỏng tan hoàn toàn trong nước

Xuất xứ: Pháp, Bỉ, Singapore, Hàn Quốc,…

 

 • Theo dõi bản tin của chúng tôi

  • So sánh
   Wishlist 0
   Open Wishlist Page Continue Shopping
   error: Content is protected !!