We are Online Market of organic fruits, vegetables, juices and dried fruits. Visit site for a complete list of exclusive we are stocking.

Usefull links

Contact us

Hương trà - cà phê


Hiển thị tất cả 37 sản phẩm

HƯƠNG LIỆU THỰC PHẨM – HƯƠNG CÀ PHÊ

(Based on 3 reviews)

Tên sản phẩm: Hương liệu thực phẩm – Hương Cà Phê
Tên tiếng anh: Coffee Flavour
Trạng thái: hương cà phê dạng lỏng tan hoàn toàn trong nước
Xuất xứ: Pháp, Bỉ, Singapore, Hàn Quốc,…

HƯƠNG LIỆU THỰC PHẨM – HƯƠNG CÀ PHÊ ARABICA

Tên sản phẩm: Hương liệu thực phẩm – Hương Cà Phê Arabica
Tên tiếng anh: Arabica Coffee Flavour
Trạng thái: hương cà phê arabica dạng lỏng/bột tan hoàn toàn trong nước
Xuất xứ: Pháp, Bỉ, Singapore, Hàn Quốc,…

HƯƠNG LIỆU THỰC PHẨM – HƯƠNG CÀ PHÊ ARABICA DẠNG BỘT

Tên sản phẩm: Hương liệu thực phẩm – Hương Cà Phê Arabica Dạng Bột

Tên tiếng anh: Coffee (arabica) Flavor Powder

Trạng thái: Hương Cà Phê Arabica Dạng Bột tan hoàn toàn trong nước

Xuất xứ: Pháp, Bỉ, Singapore, Hàn Quốc,…

HƯƠNG LIỆU THỰC PHẨM – HƯƠNG CÀ PHÊ CAPPUCCINO

Tên sản phẩm: Hương liệu thực phẩm – Hương Cà Phê Cappuccino
Tên tiếng anh: Cappuccino Coffee Flavour
Trạng thái: hương cà phê cappuccino dạng lỏng tan hoàn toàn trong nước
Xuất xứ: Pháp, Bỉ, Singapore, Hàn Quốc,…

HƯƠNG LIỆU THỰC PHẨM – HƯƠNG CÀ PHÊ CAPPUCCINO DẠNG BỘT

Tên sản phẩm: Hương liệu thực phẩm – Hương Cà Phê Cappuccino Dạng Bột

Tên tiếng anh: Cappuccino Flavor Powder

Trạng thái: Hương cà phê Cappuccino dạng bột tan hoàn toàn trong nước

Xuất xứ: Pháp, Bỉ, Singapore, Hàn Quốc,…

 

HƯƠNG LIỆU THỰC PHẨM – HƯƠNG CÀ PHÊ CHỒN

(Based on 1 review)

Tên sản phẩm: Hương liệu thực phẩm – Hương Cà Phê Chồn
Tên tiếng anh: Weasel Coffee Flavour – Kopi Luwak Coffee Flavour
Trạng thái: hương cà phê chồn dạng lỏng tan hoàn toàn trong nước
Xuất xứ: Pháp, Bỉ, Singapore, Hàn Quốc,…

HƯƠNG LIỆU THỰC PHẨM – HƯƠNG CÀ PHÊ DẠNG BỘT

(Based on 1 review)

Tên sản phẩm: Hương liệu thực phẩm –  Hương Cà Phê Dạng Bột

Tên tiếng anh: Coffee Flavor Powder

Trạng thái: Hương cà phê dạng bột tan hoàn toàn trong nước

Xuất xứ: Pháp, Bỉ, Singapore, Hàn Quốc,…

HƯƠNG LIỆU THỰC PHẨM – HƯƠNG CÀ PHÊ ĐEN HÒA TAN

(Based on 1 review)

Tên sản phẩm: Hương liệu thực phẩm – Hương Cà Phê Đen Hòa Tan
Tên tiếng anh: Instant Coffee Flavour
Trạng thái: hương cà phê đen dạng bột tan hoàn toàn trong nước
Xuất xứ: Pháp, Bỉ, Singapore, Hàn Quốc,…

HƯƠNG LIỆU THỰC PHẨM – HƯƠNG CÀ PHÊ ESPRESSO

Tên sản phẩm: Hương liệu thực phẩm – Hương Cà Phê Espresso

Tên tiếng anh: Coffee Espresso Flavor

Trạng thái: Hương Cà Phê Espresso dạng lỏng tan hoàn toàn trong nước

Xuất xứ: Pháp, Bỉ, Singapore, Hàn Quốc,…

HƯƠNG LIỆU THỰC PHẨM – HƯƠNG CÀ PHÊ HÒA TAN DẠNG BỘT

(Based on 1 review)

Tên sản phẩm: Hương liệu thực phẩm – Hương Cà Phê Hòa Tan Dạng Bột

Tên tiếng anh: Instant Coffee Flavor Powder

Trạng thái: Hương cà phê hòa tan dạng bột tan hoàn toàn trong nước

Xuất xứ: Pháp, Bỉ, Singapore, Hàn Quốc,…

HƯƠNG LIỆU THỰC PHẨM – HƯƠNG CÀ PHÊ MOKA

Tên sản phẩm: Hương liệu thực phẩm – Hương Cà Phê Moka
Tên tiếng anh: Moka Coffee Flavour
Trạng thái: hương cà phê moka dạng lỏng tan hoàn toàn trong nước
Xuất xứ: Pháp, Bỉ, Singapore, Hàn Quốc,…

HƯƠNG LIỆU THỰC PHẨM – HƯƠNG CÀ PHÊ RANG XAY DẠNG BỘT

Tên sản phẩm: Hương liệu thực phẩm – Hương Cà Phê Rang Xay Dạng Bột

Tên tiếng anh: Roasted Coffee Flavor Powder

Trạng thái: Hương cà phê rang xay dạng bột tan hoàn toàn trong nước

Xuất xứ: Pháp, Bỉ, Singapore, Hàn Quốc,…

 

 

HƯƠNG LIỆU THỰC PHẨM – HƯƠNG CÀ PHÊ SỮA HÒA TAN

Tên sản phẩm: Hương liệu thực phẩm – Hương Cà Phê Sữa Hòa Tan
Tên tiếng anh: Instant Coffee Flavour
Trạng thái: hương cà phê sữa dạng bột tan hoàn toàn trong nước
Xuất xứ: Pháp, Bỉ, Singapore, Hàn Quốc,…

HƯƠNG LIỆU THỰC PHẨM – HƯƠNG CARAMEL

(Based on 1 review)

Tên sản phẩm: Hương liệu thực phẩm – Hương Caramel
Tên tiếng anh: Caramel Flavour
Trạng thái: hương caramel dạng lỏng tan hoàn toàn trong nước
Xuất xứ: Pháp, Bỉ, Singapore, Hàn Quốc,…

HƯƠNG LIỆU THỰC PHẨM – HƯƠNG ĐƯỜNG NÂU

Tên sản phẩm: Hương liệu thực phẩm – Hương Đường Nâu

Tên tiếng anh: Sugar (Brown) Flavor

Trạng thái: Hương đường nâu dạng lỏng tan hoàn toàn trong nước

Xuất xứ: Pháp, Bỉ, Singapore, Hàn Quốc,…

HƯƠNG LIỆU THỰC PHẨM – HƯƠNG HOA BIA

Tên sản phẩm: Hương liệu thực phẩm – Hương Hoa Bia

Tên tiếng anh: Hops Flavor

Trạng thái: Hương hoa bia dạng lỏng tan hoàn toàn trong nước

Xuất xứ: Pháp, Bỉ, Singapore, Hàn Quốc,…

HƯƠNG LIỆU THỰC PHẨM – HƯƠNG HOA CÚC

(Based on 1 review)

Tên sản phẩm: Hương liệu thực phẩm – Hương Hoa Cúc
Tên tiếng anh: Chrysanthenum Flavour
Trạng thái: hương hoa cúc dạng lỏng tan hoàn toàn trong nước
Xuất xứ: Pháp, Bỉ, Singapore, Hàn Quốc,…

HƯƠNG LIỆU THỰC PHẨM – HƯƠNG HOA HỒNG

(Based on 1 review)

Tên sản phẩm: Hương liệu thực phẩm – Hương Hoa Hồng
Tên tiếng anh: Rose Flavour
Trạng thái: hương hoa hồng dạng lỏng tan hoàn toàn trong nước
Xuất xứ: Pháp, Bỉ, Singapore, Hàn Quốc,…

HƯƠNG LIỆU THỰC PHẨM – HƯƠNG HOA SEN

Tên sản phẩm: Hương liệu thực phẩm – Hương Hoa Sen

Tên tiếng anh: Lotus Flavor

Trạng thái: Hương hoa sen dạng lỏng tan hoàn toàn trong nước

Xuất xứ: Pháp, Bỉ, Singapore, Hàn Quốc,…

 

 

 

HƯƠNG LIỆU THỰC PHẨM – HƯƠNG HOA VIOLET

Tên sản phẩm: Hương liệu thực phẩm – Hương Hoa Violet

Tên tiếng anh: Violet Flavor

Trạng thái: Hương hoa violet dạng lỏng tan hoàn toàn trong nước

Xuất xứ: Pháp, Bỉ, Singapore, Hàn Quốc,…

HƯƠNG LIỆU THỰC PHẨM – HƯƠNG HỒNG SÂM

Tên sản phẩm: Hương liệu thực phẩm – Hương Hồng Sâm
Tên tiếng anh: Red Ginseng Flavour
Trạng thái: hương hồng sâm dạng lỏng tan hoàn toàn trong nước
Xuất xứ: Pháp, Bỉ, Singapore, Hàn Quốc,…

HƯƠNG LIỆU THỰC PHẨM – HƯƠNG LÁ DỨA

(Based on 1 review)

Tên sản phẩm: Hương liệu thực phẩm – Hương Lá Dứa

Tên tiếng anh: Pandan Flavor

Trạng thái: Hương lá dứa dạng lỏng tan hoàn toàn trong nước

Xuất xứ: Pháp, Bỉ, Singapore, Hàn Quốc,…

HƯƠNG LIỆU THỰC PHẨM – HƯƠNG LÁ DỨA DẠNG BỘT

(Based on 1 review)

Tên sản phẩm: Hương liệu thực phẩm – Hương Lá Dứa Dạng Bột

Tên tiếng anh: Pandan Flavor Powder

Trạng thái: Hương lá dứa dạng bột tan hoàn toàn trong nước

Xuất xứ: Pháp, Bỉ, Singapore, Hàn Quốc,…

HƯƠNG LIỆU THỰC PHẨM – HƯƠNG LÀI (NHÀI)

(Based on 1 review)

Tên sản phẩm: Hương liệu thực phẩm – Hương Lài
Tên tiếng anh: Jasmine Flavour
Trạng thái: hương lài dạng lỏng tan hoàn toàn trong nước
Xuất xứ: Pháp, Bỉ, Singapore, Hàn Quốc,…

HƯƠNG LIỆU THỰC PHẨM – HƯƠNG MATCHA DẠNG BỘT

Tên sản phẩm: Hương liệu thực phẩm – Hương Matcha Dạng Bột

Tên tiếng anh: Matcha Flavor Powder

Trạng thái: Hương matcha dạng bột tan hoàn toàn trong nước

Xuất xứ: Pháp, Bỉ, Singapore, Hàn Quốc,…

HƯƠNG LIỆU THỰC PHẨM – HƯƠNG MÍA

Tên sản phẩm: Hương liệu thực phẩm – Hương Mía

Tên tiếng anh: Sugar cane Flavor

Trạng thái: Hương mía dạng lỏng tan hoàn toàn trong nước

Xuất xứ: Pháp, Bỉ, Singapore, Hàn Quốc,…

HƯƠNG LIỆU THỰC PHẨM – HƯƠNG MOCHA CARAMEL

Tên sản phẩm: Hương liệu thực phẩm –  Hương Mocha Caramel

Tên tiếng anh:  Mocha Caramel Flavor

Trạng thái: Hương mocha caramel dạng lỏng tan hoàn toàn trong nước

Xuất xứ: Pháp, Bỉ, Singapore, Hàn Quốc,…

HƯƠNG LIỆU THỰC PHẨM – HƯƠNG QUẾ HOA

Tên sản phẩm: Hương liệu thực phẩm – Hương Quế Hoa

Tên tiếng anh: Osmanthus Flavor

Trạng thái: Hương quế hoa dạng lỏng tan hoàn toàn trong nước

Xuất xứ: Pháp, Bỉ, Singapore, Hàn Quốc,…

 

 

 

 

 

HƯƠNG LIỆU THỰC PHẨM – HƯƠNG SƯƠNG SÁO

Tên sản phẩm: Hương liệu thực phẩm – Hương Sương sáo
Tên tiếng anh: Grass Jelly Flavour
Trạng thái: hương sương sáo dạng lỏng tan hoàn toàn trong nước
Xuất xứ: Pháp, Bỉ, Singapore, Hàn Quốc,…

HƯƠNG LIỆU THỰC PHẨM – HƯƠNG THẢO MỘC

Tên sản phẩm: Hương liệu thực phẩm – Hương Thảo Mộc

Tên tiếng anh: Herbal Flavor

Trạng thái: Hương thảo mộc dạng lỏng tan hoàn toàn trong nước

Xuất xứ: Pháp, Bỉ, Singapore, Hàn Quốc,…

HƯƠNG LIỆU THỰC PHẨM – HƯƠNG TRÀ ĐEN

(Based on 2 reviews)

Tên sản phẩm: Hương liệu thực phẩm – Hương Trà Đen
Tên tiếng anh: Black Tea Flavour
Trạng thái: hương trà đen dạng lỏng tan hoàn toàn trong nước
Xuất xứ: Pháp, Bỉ, Singapore, Hàn Quốc,…

HƯƠNG LIỆU THỰC PHẨM – HƯƠNG TRÀ MATCHA

Tên sản phẩm: Hương liệu thực phẩm – Hương Trà Matcha
Tên tiếng anh: Matcha Tea Flavour
Trạng thái: hương trà matcha dạng lỏng tan hoàn toàn trong nước
Xuất xứ: Pháp, Bỉ, Singapore, Hàn Quốc,…

HƯƠNG LIỆU THỰC PHẨM – HƯƠNG TRÀ OOLONG

(Based on 1 review)

Tên sản phẩm: Hương liệu thực phẩm – Hương Trà Oolong
Tên tiếng anh: Oolong Tea Flavour
Trạng thái: hương trà oolong dạng lỏng tan hoàn toàn trong nước
Xuất xứ: Pháp, Bỉ, Singapore, Hàn Quốc,…

HƯƠNG LIỆU THỰC PHẨM – HƯƠNG TRÀ SỮA

(Based on 2 reviews)

Tên sản phẩm: Hương liệu thực phẩm –  Hương Trà Sữa

Tên tiếng anh: Milk Tea Flavor

Trạng thái: Hương trà sữa dạng lỏng tan hoàn toàn trong nước

Xuất xứ: Pháp, Bỉ, Singapore, Hàn Quốc,…

HƯƠNG LIỆU THỰC PHẨM – HƯƠNG TRÀ THẢO MỘC

Tên sản phẩm: Hương liệu thực phẩm – Hương Trà Thảo Mộc
Tên tiếng anh: Herbal Tea Flavour
Trạng thái: hương trà thảo mộc dạng lỏng tan hoàn toàn trong nước
Xuất xứ: Pháp, Bỉ, Singapore, Hàn Quốc,…

HƯƠNG LIỆU THỰC PHẨM – HƯƠNG TRÀ XANH

(Based on 2 reviews)

Tên sản phẩm: Hương liệu thực phẩm – Hương Trà Xanh
Tên tiếng anh: Green Tea Flavour
Trạng thái: hương trà xanh dạng lỏng tan hoàn toàn trong nước
Xuất xứ: Pháp, Bỉ, Singapore, Hàn Quốc,…

HƯƠNG LIỆU THỰC PHẨM – HƯƠNG TRÀ XANH DẠNG BỘT

Tên sản phẩm: Hương liệu thực phẩm – Hương Trà Xanh Dạng Bột

Tên tiếng anh: Green Tea Flavor

Trạng thái: Hương trà xanh dạng bột tan hoàn toàn trong nước

Xuất xứ: Pháp, Bỉ, Singapore, Hàn Quốc,…

 • Theo dõi bản tin của chúng tôi

  • So sánh
   Wishlist 0
   Open Wishlist Page Continue Shopping
   error: Content is protected !!