We are Online Market of organic fruits, vegetables, juices and dried fruits. Visit site for a complete list of exclusive we are stocking.

Usefull links

Contact us

Hương các loại hạt


Hiển thị tất cả 29 sản phẩm

HƯƠNG LIỆU THỰC PHẨM – HƯƠNG ĐẠI MẠCH

Tên sản phẩm: Hương liệu thực phẩm – Hương đại mạch 

Tên tiếng anh: Malt Flavor

Trạng thái: hương đại mạch dạng lỏng tan hoàn toàn trong nước

Xuất xứ: Pháp, Bỉ, Singapore, Hàn Quốc,…

HƯƠNG LIỆU THỰC PHẨM – HƯƠNG ĐẬU ĐEN

Tên sản phẩm: Hương liệu thực phẩm – Hương Đậu Đen
Tên tiếng anh: Black Bean Flavour
Trạng thái: hương đậu đen dạng lỏng tan hoàn toàn trong nước
Xuất xứ: Pháp, Bỉ, Singapore, Hàn Quốc,…

HƯƠNG LIỆU THỰC PHẨM – HƯƠNG ĐẬU ĐỎ

Tên sản phẩm: Hương liệu thực phẩm – Hương Đậu Đỏ
Tên tiếng anh: Red Bean Flavour
Trạng thái: hương đậu đỏ dạng lỏng tan hoàn toàn trong nước
Xuất xứ: Pháp, Bỉ, Singapore, Hàn Quốc,…

HƯƠNG LIỆU THỰC PHẨM – HƯƠNG ĐẬU ĐỎ DẠNG BỘT

Tên sản phẩm: Hương liệu thực phẩm – Hương Đậu Đỏ Dạng Bột

Tên tiếng anh: Red Bean Flavor Powder

Trạng thái: Hương đậu đỏ dạng bột tan hoàn toàn trong nước

Xuất xứ: Pháp, Bỉ, Singapore, Hàn Quốc,…

 

 

 

 

HƯƠNG LIỆU THỰC PHẨM – HƯƠNG ĐẬU PHỘNG

Tên sản phẩm: Hương liệu thực phẩm – Hương Đậu Phộng
Tên tiếng anh: Peanut Flavour
Trạng thái: hương đậu phộng dạng lỏng tan hoàn toàn trong nước
Xuất xứ: Pháp, Bỉ, Singapore, Hàn Quốc,…

HƯƠNG LIỆU THỰC PHẨM – HƯƠNG ĐẬU RANG DẠNG BỘT

Tên sản phẩm: Hương liệu thực phẩm – Hương Đậu Rang

Tên tiếng anh: Roasted Bean Flavor Powder

Trạng thái: Hương đậu rang dạng bột tan hoàn toàn trong nước

Xuất xứ: Pháp, Bỉ, Singapore, Hàn Quốc,…

 

 

 

HƯƠNG LIỆU THỰC PHẨM – HƯƠNG ĐẬU XANH

(Based on 1 review)

Tên sản phẩm: Hương liệu thực phẩm – Hương Đậu Xanh
Tên tiếng anh: Green Bean Flavour
Trạng thái: hương đậu xanh dạng lỏng tan hoàn toàn trong nước
Xuất xứ: Pháp, Bỉ, Singapore, Hàn Quốc,…

HƯƠNG LIỆU THỰC PHẨM – HƯƠNG ĐẬU XANH DẠNG BỘT

Tên sản phẩm: Hương liệu thực phẩm – Hương Đậu Xanh Dạng Bột

Tên tiếng anh: Green Bean Flavor

Trạng thái: Hương đậu xanh dạng bột tan hoàn toàn trong nước

Xuất xứ: Pháp, Bỉ, Singapore, Hàn Quốc,…

 

 

 

HƯƠNG LIỆU THỰC PHẨM – HƯƠNG DỪA

(Based on 1 review)

Tên sản phẩm: Hương liệu thực phẩm – Hương Dừa
Tên tiếng anh: Coconut Flavour
Trạng thái: hương dừa dạng lỏng tan hoàn toàn trong nước
Xuất xứ: Pháp, Bỉ, Singapore, Hàn Quốc,…

HƯƠNG LIỆU THỰC PHẨM – HƯƠNG GẠO

Tên sản phẩm: Hương liệu thực phẩm – Hương Gạo

Tên tiếng anh: Rice Flavor

Trạng thái: Hương gạo dạng lỏng tan hoàn toàn trong nước

Xuất xứ: Pháp, Bỉ, Singapore, Hàn Quốc,…

 

 

HƯƠNG LIỆU THỰC PHẨM – HƯƠNG GẠO LỨT

(Based on 1 review)

Tên sản phẩm: Hương liệu thực phẩm – Hương Gạo Lứt

Tên tiếng anh: Brown Rice Flavor

Trạng thái: hương gạo lứt dạng lỏng tan hoàn toàn trong nước

Xuất xứ: Pháp, Bỉ, Singapore, Hàn Quốc,…

 

 

 

HƯƠNG LIỆU THỰC PHẨM – HƯƠNG GẠO LỨT RANG DẠNG BỘT

Tên sản phẩm: Hương liệu thực phẩm – Hương Gạo Lứt Rang Dạng Bột

Tên tiếng anh: Roasted Brown Rice Flavor Powder

Trạng thái: Hương gạo lứt rang dạng bột tan hoàn toàn trong nước

Xuất xứ: Pháp, Bỉ, Singapore, Hàn Quốc,…

 

 

 

HƯƠNG LIỆU THỰC PHẨM – HƯƠNG GẠO RANG

Tên sản phẩm: Hương liệu thực phẩm – Hương Gạo Rang
Tên tiếng anh: Roasted Rice Flavour
Trạng thái: hương gạo rang dạng lỏng tan hoàn toàn trong nước
Xuất xứ: Pháp, Bỉ, Singapore, Hàn Quốc,…

HƯƠNG LIỆU THỰC PHẨM – HƯƠNG HẠNH NHÂN

Tên sản phẩm: Hương liệu thực phẩm – Hương Hạnh Nhân
Tên tiếng anh: Almond Flavour
Trạng thái: hương hạnh nhân dạng lỏng tan hoàn toàn trong nước
Xuất xứ: Pháp, Bỉ, Singapore, Hàn Quốc,…

HƯƠNG LIỆU THỰC PHẨM – HƯƠNG HẠT DẺ

(Based on 1 review)

Tên sản phẩm: Hương liệu thực phẩm – Hương Hạt Dẻ
Tên tiếng anh: Hazelnut Flavour
Trạng thái: hương hạt dẻ dạng lỏng tan hoàn toàn trong nước
Xuất xứ: Pháp, Bỉ, Singapore, Hàn Quốc,…

HƯƠNG LIỆU THỰC PHẨM – HƯƠNG HẠT DẺ CƯỜI

Tên sản phẩm: Hương liệu thực phẩm – Hương Hạt Dẻ Cười

Tên tiếng anh: Pistachio Flavor

Trạng thái: Hương hạt dẻ cười dạng lỏng tan hoàn toàn trong nước

Xuất xứ: Pháp, Bỉ, Singapore, Hàn Quốc,…

 

 

HƯƠNG LIỆU THỰC PHẨM – HƯƠNG HẠT SEN

(Based on 1 review)

Tên sản phẩm: Hương liệu thực phẩm – Hương Hạt sen
Tên tiếng anh: Lotus seed Flavour
Trạng thái: hương hạt sen dạng lỏng tan hoàn toàn trong nước
Xuất xứ: Pháp, Bỉ, Singapore, Hàn Quốc,…

HƯƠNG LIỆU THỰC PHẨM – HƯƠNG MÈ – HƯƠNG VỪNG

Tên sản phẩm: Hương liệu thực phẩm – Hương Mè – Hương Vừng
Tên tiếng anh: Seasame Flavour
Trạng thái: hương mè dạng lỏng tan hoàn toàn trong nước
Xuất xứ: Pháp, Bỉ, Singapore, Hàn Quốc,…

HƯƠNG LIỆU THỰC PHẨM – HƯƠNG NGŨ CỐC

Tên sản phẩm: Hương liệu thực phẩm – Hương Ngũ Cốc
Tên tiếng anh: Cereal Flavour
Trạng thái: hương ngũ cốc dạng lỏng/dạng bột tan hoàn toàn trong nước
Xuất xứ: Pháp, Bỉ, Singapore, Hàn Quốc,…

HƯƠNG LIỆU THỰC PHẨM – HƯƠNG NGŨ CỐC DẠNG BỘT

Tên sản phẩm: Hương liệu thực phẩm – Hương Ngũ Cốc Dạng Bột

Tên tiếng anh: Cereal Flavor Powder

Trạng thái: Hương ngũ cốc dạng bột tan hoàn toàn trong nước

Xuất xứ: Pháp, Bỉ, Singapore, Hàn Quốc,…

 

 

 

HƯƠNG LIỆU THỰC PHẨM – HƯƠNG ÓC CHÓ

(Based on 1 review)

Tên sản phẩm: Hương liệu thực phẩm – Hương Óc chó
Tên tiếng anh: Walnut Flavour
Trạng thái: hương óc chó dạng lỏng tan hoàn toàn trong nước
Xuất xứ: Pháp, Bỉ, Singapore, Hàn Quốc,…

HƯƠNG LIỆU THỰC PHẨM – HƯƠNG SÔ CÔ LA

(Based on 2 reviews)

Tên sản phẩm: Hương liệu thực phẩm – Hương Sô Cô La
Tên tiếng anh: Chocolate Flavour
Trạng thái: hương sô cô la dạng lỏng tan hoàn toàn trong nước
Xuất xứ: Pháp, Bỉ, Singapore, Hàn Quốc,…

HƯƠNG LIỆU THỰC PHẨM – HƯƠNG SÔ CÔ LA DẠNG BỘT

Tên sản phẩm: Hương liệu thực phẩm – Hương Sô Cô La Dạng Bột

Tên tiếng anh: Chocolate Flavor Powder

Trạng thái: Hương sô cô la dạng bột tan hoàn toàn trong nước

Xuất xứ: Pháp, Bỉ, Singapore, Hàn Quốc,…

 

 

 

HƯƠNG LIỆU THỰC PHẨM – HƯƠNG SỮA ĐẬU NÀNH

(Based on 1 review)

Tên sản phẩm: Hương liệu thực phẩm – Hương Sữa Đậu Nành
Tên tiếng anh: Soya Bean Milk Flavour
Trạng thái: hương sữa đậu nành dạng lỏng tan hoàn toàn trong nước
Xuất xứ: Pháp, Bỉ, Singapore, Hàn Quốc,…

HƯƠNG LIỆU THỰC PHẨM – HƯƠNG SỮA GẠO

(Based on 1 review)

Tên sản phẩm: Hương liệu thực phẩm – Hương Sữa Gạo
Tên tiếng anh: Rice Milk Flavour
Trạng thái: hương sữa gạo dạng lỏng tan hoàn toàn trong nước
Xuất xứ: Pháp, Bỉ, Singapore, Hàn Quốc,…

HƯƠNG LIỆU THỰC PHẨM – HƯƠNG SỮA HẠT SEN

Tên sản phẩm: Hương liệu thực phẩm – Hương Sữa Hạt Sen

Tên tiếng anh: Lotus Seeds Milk Flavor

Trạng thái: Hương sữa hạt sen dạng lỏng tan hoàn toàn trong nước

Xuất xứ: Pháp, Bỉ, Singapore, Hàn Quốc,…

 

 

HƯƠNG LIỆU THỰC PHẨM – HƯƠNG SỮA NGŨ CỐC DẠNG BỘT

Tên sản phẩm: Hương liệu thực phẩm – Hương Sữa Ngũ Cốc Dạng Bột

Tên tiếng anh: Cereal Milk Flavor Powder

Trạng thái: Hương sữa ngũ cốc dạng bột tan hoàn toàn trong nước

Xuất xứ: Pháp, Bỉ, Singapore, Hàn Quốc,…

 

 

HƯƠNG LIỆU THỰC PHẨM – HƯƠNG VỊ ĐƯỜNG

Tên sản phẩm: Hương liệu thực phẩm – Hương Vị Đường

Tên tiếng anh: Sentassi  Flavor Powder

Trạng thái: Hương vị đường tan hoàn toàn trong nước

Xuất xứ: Pháp, Bỉ, Singapore, Hàn Quốc,…

 

 

HƯƠNG LIỆU THỰC PHẨM – HƯƠNG YẾN MẠCH

Tên sản phẩm: Hương liệu thực phẩm – Hương Yến Mạch

Tên tiếng anh: Oat Flavor

Trạng thái: Hương yến mạch dạng lỏng tan hoàn toàn trong nước

Xuất xứ: Pháp, Bỉ, Singapore, Hàn Quốc,…

 

 • Theo dõi bản tin của chúng tôi

  • So sánh
   Wishlist 0
   Open Wishlist Page Continue Shopping
   error: Content is protected !!