We are Online Market of organic fruits, vegetables, juices and dried fruits. Visit site for a complete list of exclusive we are stocking.

Usefull links

Contact us

Hương gia vị - rau củ


Hiển thị tất cả 31 sản phẩm

HƯƠNG LIỆU THỰC PHẨM – HƯƠNG CÀ CHUA

Tên sản phẩm: Hương liệu thực phẩm – Hương Cà Chua
Tên tiếng anh: Tomato Flavour
Trạng thái: hương cà chua dạng lỏng tan trong nước hoặc tan trong dầu,
Xuất xứ: Singapore, Hàn Quốc, Thái Lan, Indonesia,…

HƯƠNG LIỆU THỰC PHẨM – HƯƠNG CÀ CHUA DẠNG BỘT

Tên sản phẩm: Hương liệu thực phẩm – Hương Cà Chua Dạng Bột

Tên tiếng anh: Tomato Flavor Powder

Trạng thái: Hương cà chua dạng bột tan hoàn toàn trong nước

Xuất xứ: Pháp, Bỉ, Singapore, Hàn Quốc,…

 

HƯƠNG LIỆU THỰC PHẨM – HƯƠNG CÀ RI

Tên sản phẩm: Hương liệu thực phẩm – Hương Cà ri
Tên tiếng anh: Curry Flavour
Trạng thái: hương cà ri dạng lỏng tan trong nước hoặc tan trong dầu,
Xuất xứ: Singapore, Hàn Quốc, Thái Lan, Indonesia,…

HƯƠNG LIỆU THỰC PHẨM – HƯƠNG CÀ RỐT

Tên sản phẩm: Hương liệu thực phẩm – Hương Cà rốt
Tên tiếng anh: Carot Flavour
Trạng thái: hương cà rốt dạng lỏng tan trong nước hoặc tan trong dầu,
Xuất xứ: Singapore, Hàn Quốc, Thái Lan, Indonesia,…

HƯƠNG LIỆU THỰC PHẨM – HƯƠNG HÀNH

Tên sản phẩm: Hương liệu thực phẩm – Hương Hành
Tên tiếng anh: Onion Flavour
Trạng thái: hương hành dạng lỏng tan trong nước hoặc tan trong dầu,
Xuất xứ: Singapore, Hàn Quốc, Thái Lan, Indonesia,…

HƯƠNG LIỆU THỰC PHẨM – HƯƠNG HÀNH PHI

Tên sản phẩm: Hương liệu thực phẩm – Hương Hành Phi
Tên tiếng anh: Fried Onion Flavour
Trạng thái: hương hành phi dạng lỏng tan trong nước hoặc tan trong dầu,
Xuất xứ: Singapore, Hàn Quốc, Thái Lan, Indonesia,…

HƯƠNG LIỆU THỰC PHẨM – HƯƠNG KHOAI LANG

Tên sản phẩm: Hương liệu thực phẩm – Hương Khoai Lang
Tên tiếng anh: Sweet Potato Flavour
Trạng thái: hương khoai lang dạng lỏng tan trong nước hoặc tan trong dầu,
Xuất xứ: Singapore, Hàn Quốc, Thái Lan, Indonesia,…

HƯƠNG LIỆU THỰC PHẨM – HƯƠNG KHOAI MÔN

Tên sản phẩm: Hương liệu thực phẩm – Hương Khoai Môn
Tên tiếng anh: Taro Flavour
Trạng thái: hương khoai môn dạng lỏng tan trong nước hoặc tan trong dầu,
Xuất xứ: Singapore, Hàn Quốc, Thái Lan, Indonesia,…

HƯƠNG LIỆU THỰC PHẨM – HƯƠNG KHOAI MÔN DẠNG BỘT

(Based on 1 review)

Tên sản phẩm: Hương liệu thực phẩm – Hương khoai môn dạng bột

Tên tiếng anh: Taro Flavor Powder

Trạng thái: Hương khoai môn dạng bột tan hoàn toàn trong nước

Xuất xứ: Pháp, Bỉ, Singapore, Hàn Quốc,…

HƯƠNG LIỆU THỰC PHẨM – HƯƠNG KHOAI TÂY

Tên sản phẩm: Hương liệu thực phẩm – Hương Khoai Tây
Tên tiếng anh: Potato Flavour
Trạng thái: hương khoai tây dạng lỏng tan trong nước hoặc tan trong dầu,
Xuất xứ: Singapore, Hàn Quốc, Thái Lan, Indonesia,…

HƯƠNG LIỆU THỰC PHẨM – HƯƠNG KHOAI TÂY DẠNG BỘT

Tên sản phẩm: Hương liệu thực phẩm – Hương Khoai Tây dạng bột

Tên tiếng anh: Potato Flavor Powder

Trạng thái: Hương khoai tây dạng bột tan hoàn toàn trong nước

Xuất xứ: Pháp, Bỉ, Singapore, Hàn Quốc,…

HƯƠNG LIỆU THỰC PHẨM – HƯƠNG KIM CHI

Tên sản phẩm: Hương liệu thực phẩm – Hương Kim Chi
Tên tiếng anh: Kimchi Flavour
Trạng thái: hương kimchi dạng lỏng tan trong nước hoặc tan trong dầu,
Xuất xứ: Singapore, Hàn Quốc, Thái Lan, Indonesia,…

HƯƠNG LIỆU THỰC PHẨM – HƯƠNG KIM CHI HÀN QUỐC

Tên sản phẩm: Hương liệu thực phẩm – Hương Kim Chi Hàn Quốc

Tên tiếng anh: Kimchi Flavor

Trạng thái: Hương kim chi Hàn Quốc dạng lỏng hoàn toàn trong nước

Xuất xứ: Pháp, Bỉ, Singapore, Hàn Quốc,…

 

HƯƠNG LIỆU THỰC PHẨM – HƯƠNG NẤM

Tên sản phẩm: Hương liệu thực phẩm – Hương Nấm
Tên tiếng anh: Mushroom Flavour
Trạng thái: hương nấm dạng lỏng tan trong nước hoặc tan trong dầu,
Xuất xứ: Singapore, Hàn Quốc, Thái Lan, Indonesia,…

HƯƠNG LIỆU THỰC PHẨM – HƯƠNG NẤM HƯƠNG

(Based on 1 review)

Tên sản phẩm: Hương liệu thực phẩm – Hương Nấm Hương

Tên tiếng anh: Reishi Mushroom Flavor

Trạng thái: Hương nấm hương dạng lỏng tan hoàn toàn trong nước

Xuất xứ: Pháp, Bỉ, Singapore, Hàn Quốc,…

 

 

 

 

 

HƯƠNG LIỆU THỰC PHẨM – HƯƠNG NGÒ GAI

Tên sản phẩm: Hương liệu thực phẩm – Hương Ngò Gai
Tên tiếng anh: Sawleaf Flavour
Trạng thái: hương ngò gai biển dạng lỏng tan trong nước hoặc tan trong dầu,
Xuất xứ: Singapore, Hàn Quốc, Thái Lan, Indonesia,…

HƯƠNG LIỆU THỰC PHẨM – HƯƠNG NGÒ RÍ

Tên sản phẩm: Hương liệu thực phẩm – Hương Ngò Rí

Tên tiếng anh: Coriander Flavor

Trạng thái: Hương ngò rí dạng lỏng tan hoàn toàn trong nước

Xuất xứ: Pháp, Bỉ, Singapore, Hàn Quốc,…

 

HƯƠNG LIỆU THỰC PHẨM – HƯƠNG NGŨ VỊ HƯƠNG

Tên sản phẩm: Hương liệu thực phẩm – Hương Ngũ Vị Hương
Tên tiếng anh: Five Spices Flavour
Trạng thái: hương ngũ vị hương dạng lỏng tan trong nước hoặc tan trong dầu,
Xuất xứ: Singapore, Hàn Quốc, Thái Lan, Indonesia,…

HƯƠNG LIỆU THỰC PHẨM – HƯƠNG NHỤC ĐẬU KHẤU

Tên sản phẩm: Hương liệu thực phẩm – Hương Nhục Đậu Khấu
Tên tiếng anh: Nutmeg Flavour
Trạng thái: hương nhục đậu khấu dạng lỏng tan trong nước hoặc tan trong dầu,
Xuất xứ: Singapore, Hàn Quốc, Thái Lan, Indonesia,…

HƯƠNG LIỆU THỰC PHẨM – HƯƠNG NƯỚC TƯƠNG

(Based on 1 review)

Tên sản phẩm: Hương liệu thực phẩm – Hương Nước Tương
Tên tiếng anh: Soya Sauce Flavour
Trạng thái: hương nước tương dạng lỏng tan trong nước hoặc tan trong dầu,
Xuất xứ: Singapore, Hàn Quốc, Thái Lan, Indonesia,…

HƯƠNG LIỆU THỰC PHẨM – HƯƠNG NƯỚC TƯƠNG DẠNG BỘT

Tên sản phẩm: Hương liệu thực phẩm – Hương Nước Tương Dạng Bột

Tên tiếng anh: Soy Sauce Flavor Powder

Trạng thái: Hương nước tương dạng bột tan hoàn toàn trong nước

Xuất xứ: Pháp, Bỉ, Singapore, Hàn Quốc,…

 

HƯƠNG LIỆU THỰC PHẨM – HƯƠNG ỚT ĐỎ

Tên sản phẩm: Hương liệu thực phẩm – Hương Ớt
Tên tiếng anh: Red Chilli Flavour
Trạng thái: hương ớt dạng lỏng tan trong nước hoặc tan trong dầu,
Xuất xứ: Singapore, Hàn Quốc, Thái Lan, Indonesia,…

HƯƠNG LIỆU THỰC PHẨM – HƯƠNG RONG BIỂN

(Based on 1 review)

Tên sản phẩm: Hương liệu thực phẩm – Hương Rong Biển
Tên tiếng anh: Seaweed Flavour
Trạng thái: hương rong biển dạng lỏng tan trong nước hoặc tan trong dầu,
Xuất xứ: Singapore, Hàn Quốc, Thái Lan, Indonesia,…

HƯƠNG LIỆU THỰC PHẨM – HƯƠNG SẢ

(Based on 1 review)

Tên sản phẩm: Hương liệu thực phẩm – Hương sả

Tên tiếng anh: Lemon Grass Flavor

Trạng thái: Hương sả dạng lỏng tan hoàn toàn trong nước

Xuất xứ: Pháp, Bỉ, Singapore, Hàn Quốc,…

 

 

 

 

HƯƠNG LIỆU THỰC PHẨM – HƯƠNG SẢ DANG BỘT

Tên sản phẩm: Hương liệu thực phẩm – Hương Xả dạng bột

Tên tiếng anh: Lemon Grass Flavor Powder

Trạng thái: Hương sả dạng bột tan hoàn toàn trong nước

Xuất xứ: Pháp, Bỉ, Singapore, Hàn Quốc,…

HƯƠNG LIỆU THỰC PHẨM – HƯƠNG TIÊU SỌ

Tên sản phẩm: Hương liệu thực phẩm – Hương Tiêu Sọ
Tên tiếng anh: Pepper Flavour
Trạng thái: hương tiêu sọ dạng lỏng tan trong nước hoặc tan trong dầu,
Xuất xứ: Singapore, Hàn Quốc, Thái Lan, Indonesia,…

HƯƠNG LIỆU THỰC PHẨM – HƯƠNG TỎI

(Based on 1 review)

Tên sản phẩm: Hương liệu thực phẩm – Hương Tỏi
Tên tiếng anh: Garlic Flavour
Trạng thái: hương tỏi dạng lỏng tan trong nước hoặc tan trong dầu,
Xuất xứ: Singapore, Hàn Quốc, Thái Lan, Indonesia,…

HƯƠNG LIỆU THỰC PHẨM – HƯƠNG TỎI DẠNG BỘT

Tên sản phẩm: Hương liệu thực phẩm – Hương Tỏi dạng bột

Tên tiếng anh: Garlic Flavor Powder

Trạng thái: Hương tỏi dạng bột tan hoàn toàn trong nước

Xuất xứ: Pháp, Bỉ, Singapore, Hàn Quốc,…

 

 

 

 

HƯƠNG LIỆU THỰC PHẨM – HƯƠNG TỎI PHI

Tên sản phẩm: Hương liệu thực phẩm – Hương Tỏi Phi
Tên tiếng anh: Fried Garlic Flavour
Trạng thái: hương tỏi phi dạng lỏng tan trong nước hoặc tan trong dầu,
Xuất xứ: Singapore, Hàn Quốc, Thái Lan, Indonesia,…

HƯƠNG LIỆU THỰC PHẨM – HƯƠNG TỎI TƯƠI

Tên sản phẩm: Hương liệu thực phẩm – Hương Tỏi Tươi

Tên tiếng anh: Garlic Flavor

Trạng thái: Hương tỏi tươi dạng lỏng tan hoàn toàn trong nước

Xuất xứ: Pháp, Bỉ, Singapore, Hàn Quốc,…

 

 

 

 

 

HƯƠNG LIỆU THỰC PHẨM – HƯƠNG TRỨNG MUỐI

Tên sản phẩm: Hương liệu thực phẩm – Hương  trứng muối

Tên tiếng anh: Salted Egg Seasoning Flavor

Trạng thái: Hương trứng muối dạng lỏng tan hoàn toàn trong nước

Xuất xứ: Pháp, Bỉ, Singapore, Hàn Quốc,…

  • Theo dõi bản tin của chúng tôi

    • error: Content is protected !!